Köpvillkor

Om köpet

Leveranstid: på lagervaror normalt 2-5 arbetsdagar (leverans endast inom Sverige).
På beställningsvaror: enligt respektive tillverkares villkor.
Leveransvillkor: se punkt 2.2 i avtalsvillkoren nedan.
Ångerrätt: se punkt 6 i avtalsvillkoren nedan.
Reklamation: se punkt 7 i avtalsvillkoren nedan.

Datasäkerhetspolicy för konsumenter

Parkettbutiken Quercus kundregister är konfidentiellt.
Parkettbutiken Quercus förbinder sig att alla köp och betalningar som utförs via Parkettbutiken Quercus hålls konfidentiellt. För fullständiga villkor se punkt 1.4 i avtalsvillkoren nedan.

Fullständiga avtalsvillkor

Följande villkor gäller vid försäljning från Parkettbutiken Quercus AB i Sverige till myndig konsument (nedan kallad Konsument) och svenskt företag (nedan kallat Företagskund).

1. Registrering
1.1 I och med beställning godkänner kund att Parkettbutiken och/eller dess reskontraföretag behandlar personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Konsument).

1.2 Parkettbutiken använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till denna användning av dess personuppgifter. Konsument kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Parkettbutiken kundservice.

1.3 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

1.4 Parkettbutiken Quercus ABs kundregister är konfidentiellt. Parkettbutiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.
Parkettbutiken förbinder sig att alla köp och betalningar som utförs via Parkettbutiken hålls konfidentiellt.

2. Priser och fraktavgifter
2.1 Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på Parkettbutikens hemsida på adress www.parkettbutiken.se.

2.2 Beställningar över 45m2 är på de flesta varor fraktfritt inom Sverige.
På beställningar under 45m2 tillkommer en fraktavgift som räknas ut i kassan.

3. Betalningsvillkor
3.1 Betalning kan ske via:
a. Kortbetalning (i butik)
b. Bankgiro (förskott)
c. Swish (förskott)
d. Mot faktura 10 dagar (vid entreprenader)

  • Kortbetalning

Vi erbjuder kortbetalning med Visa, Mastercard och Maestro. Ingen avgift tillkommer för betalning med kort. Kortuppgifterna är krypterade med SSL.

3.2 Allt material är i Parkettbutikens ägo tills dess att full likvid är erlagd.

4. Beställning
4.1 Beställning kan ske på telefon, på mail via info@parkettbutiken.se, i butiken eller på hemsidan.

4.2 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1. och 9.3 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.

4.3 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Parkettbutiken per e-post bekräftat beställningen och kunden har erlagt betalning. Parkettbutiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.

5. Leverans
5.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige. Normal leveranstid på lagervaror är 2-5 arbetsdagar. Leverans sker med direktutkörning via speditör eller egen bil. På beställningsvaror är den av tillverkaren utsatt leveranstid gällande.
Parkettbutiken ansvarar ej för leveranstider som vi ej råder över. Följesedel medföljer i varje försändelse om ej annat har avtalats.

5.2 Beräknas leveranstiden bli längre skall Parkettbutiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.

5.3 Har kund beställt varor ur olika leveranstidsklasser kommer leverans att ske den senaste av angivna leveranstider.

5.4 Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt vid beställningstillfället medför detta inga merkostnader för kunden, se 2.2 ovan.

5.5 Leverans ”fritt kund till gatan”. Leverans sker i närmast möjliga anslutning till bostaden. Speditören bär inte in godset. Du som kund ansvarar för att bära in godset.

5.6 Vid transport från Parkettbutiken till kund, är Parkettbutiken ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Parkettbutiken är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

6. Ångerrätt
6.1 Kund har rätt att returnera leveranser. Kund skall meddela Parkettbutiken skriftligen via post (se adress på parkettbutiken.se) eller via mail på info@parkettbutiken.se. Kund skall meddelande om detta inom åtta (8) dagar från den dag kunden ingick avtalet.
Returfrakt betalas av kunden.
Alla kostnader från leverantör så som returavgift med mera betalas av kunden.

6.2 Meddelande om retur skall innehålla följande information:
a. ordernummer,
b. fakturanummer samt
c. produktnamn på de produkter som önskas returneras samt orsak till retur

6.3 Före retur sker skall kund invänta av kundtjänst översänd information om returnummer och returadress.

6.4 Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kunden.

6.5 Om kund utan att meddela Parkettbutiken ej tar emot försändelse debiterar Parkettbutiken kompensation för frakt och omkostnader till självkostnadspris.

6.6 Om kund utnyttjar sin returrätt skall Parkettbutiken snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat till Parkettbutiken. Tiden räknas från den dag Parkettbutiken tog emot kundens meddelande om att avtalet frånträtts. Vanligtvis betalas aktuellt belopp tillbaka till kundens kredit/betalkort alternativt via insättning till aktuellt bankkonto.

6.7 Vid retur av varor utgår en returavgift (25%) + returfrakt.

7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt skall kund genast hos Parkettbutiken göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med Parkettbutikens lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.

7.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden.

7.3 Kund är skyldig att kontrollera produkten före montering.
Golv som är monterat av kund/extern entreprenör kan ej reklameras.

8. Skada
8.1 Utöver vad som ovan sagts och – för Konsument – utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Parkettbutiken inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

8.2 När ni tar emot produkten, måste godset kontrolleras. Vid eventuell skada ska den noteras på fraktsedel eller scanner för att kunna få ut ersättning av fraktbolaget. Detta görs tillsammans med chauffören. Skador anmälda senare än 7 dagar efter leverans ersätts ej.

9. Övrigt
9.1 Efter av kund gjord beställning äger Parkettbutiken inte rätt att ändra villkoren.

9.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress info@parkettbutiken.se.

9.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post till info@parkettbutiken.se eller per post på adress;
Parkettbutiken Quercus AB
Luxgatan 12
112 62 Stockholm

9.4 Parkettbutiken reserverar sig för skrivfel och förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Dessa villkor ändrades senast 2/5 2023©.